Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विश्वास, श्रद्धा, परमात्मा, परमेश्वर, सबुरी, मनुष्य, Aniruddha Bapu in photo large sizein photo large size
श्रद्धा और सबुरी अर्थात विश्वास।