Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Anubhuti in photo large size

भक्ति की अगली अवस्था अर्थात अनुभूति

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Anubhuti in photo large size
भक्ति की अगली अवस्था अर्थात अनुभूति। भक्ति से ही अनुभूति मिलती है।